Sąlygos

Gerbiame ir saugome kiekvieno į Bendruomenės nario; asmens, kuris kreipiasi į Bendruomenę konsultacijos arba dėl bendradarbiavimo; asmens, kuris dalyvauja Bendruomenės renginiuose arba nori gauti informaciją apie Bendruomenės veiką, taip pat svetainės http://women4cyber.lt/ lankytojo privatumą ir įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai, taikydami adekvačias ir proporcingas duomenų apsaugos priemones, tvarkyti Bendruomenei patikėtus duomenis.

Jūsų mums patikėtų asmens duomenų valdytojas yra Women4Cyber Lietuvos skyrius.


KAIP BENDRUOMENĖ RENKA, NAUDOJA IR SAUGO ASMENS DUOMENIS

Bendruomenė renka asmens duomenis apie:
- Bendruomenės narius;
- asmenis, kurie kreipiasi į Bendruomenę dėl konsultacijų;
- asmenis, kurie kreipiasi į Bendruomenę dėl bendradarbiavimo;
- asmenis, kurie dalyvauja Bendruomenės organizuojamose veiklose ir renginiuose;
- asmenis, kurie registruojasi gauti naujienlaiškius arba sutinka gauti elektroniniu paštu siunčiamą Bendruomenės informaciją.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

- Bendruomenės narių duomenys (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kita Bendruomenės nario pateikta informacija) renkami išimtinai narių sutikimu ir naudojami tik narystės Bendruomenėje tikslais. Sutikimą asmuo išreiškia kreipdamasis į Bendruomenę dėl narystės. Bendruomenės narių duomenys tvarkomi tol, kol asmuo neinformuoja, jog nutraukia dalyvavimą Bendruomenės veikloje.
Bendruomenė turi teisę periodiškai peržiūrėti savo narių duomenų aktualumą ir kreiptis į juos su prašymu patvirtinti tolesnį norą dalyvauti Bendruomenės veikloje. Negavus iš nario tokio patvirtinimo, jo asmens duomenys ištrinami.
- Asmenų, kurie kreipiasi į Bendruomenę dėl konsultacijos duomenys (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kita asmens pateikta informacija) renkami išimtinai asmens sutikimu ir naudojami tik konsultacijai suteikti. Suteikus konsultaciją, nuasmeninti duomenys gali būti saugomi ne ilgiau kaip 2 metus statistiniais ir informavimo apie Bendruomenės veiklą tikslais.
- Asmenų, kurie kreipiasi į Bendruomenę dėl bendradarbiavimo duomenys (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kita asmens pateikta informacija) renkami išimtinai asmens sutikimu ir naudojami bendradarbiavimo tikslais. Detalesni bendradarbiavimo santykiai ir su tuo susijęs duomenų tvarkymas apibrėžiami bendradarbiavimo sutartyse.
- Asmenų, kurie dalyvauja Bendruomenės organizuojamose veiklose ir renginiuose duomenys (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kita asmens pateikta informacija) renkami išimtinai asmens sutikimi ir naudojami renginio organizavimo tikslais. Įvykus renginiui, nuasmeninti duomenys gali būti saugomi ne ilgiau kaip 2 metus statistiniais ir informavimo apie Bendruomenės veiklą tikslais.
- Asmenų, kurie registruojasi gauti naujienlaiškius arba sutinka gauti elektroniniu paštu siunčiamą Bendruomenės informaciją duomenys (el. pašto adresas) renkami išimtinai asmens sutikimu ir naudojami Bendruomenės veiklos viešinimo tikslu. Šie duomenys tvarkomi tol, kol asmuo neinformuoja, jog nebepageidauja gauti Bendruomenės informacijos.

Pasibaigus duomenų saugojimui terminui arba atšaukus sutikimą, kad pateikti duomenys būtų tvarkomi Bendruomenėje, duomenys bus negrįžtamai sunaikinti.

Bendruomenė neperduoda savo narių asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims. Apie šios taisyklės išimtį konkrečiam atvejui (pvz. atvejus, kuomet Bendruomenės renginys organizuojamas su partneriais ir tinkamai renginio organizacijai būtina perduoti partneriui duomenis) apie duomenų perdavimo poreikį kiekvienas duomenų subjektas informuojamas atskirai. Šios taisyklės išimtį taip pat gali nustatyti Lietuvos Respublikos teisės aktai.


KOKIOS YRA DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS?

Duomenų subjektai turi teisę:
- žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 13, 14 straipsnis);
- susipažinti su Bendruomenėje tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (BDAR 15 straipsnis);
- reikalauti ištaisyti savo tvarkomus asmens duomenis (BDAR 16 straipsnis);
- reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) (BDAR 17 straipsnis).
Šia teise galima pasinaudoti, esant vienam iš šių pagrindų:
* asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo renkami ar kitaip tvarkomi;
* duomenų subjektas atšaukia sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
* asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
* asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
- reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant Reglamento ir kitų teisės aktų nuostatų (BDAR 18 straipsnis);
- nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys (BDAR 21 straipsnis).

Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, turi informuoti Bendruomenę el. paštu info[eta]women4cyber.lt. Asmens tapatybės patvirtinti nereikalaujama, jeigu komunikacija su Benduromene vykdoma tais pačiais kontaktiniais duomenimis, kurie buvo pateikti Bendruomenei.

Prašymas išnagrinėjamas ir atsakymas asmeniui pateikiamas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Prašymo nagrinėjimo laikotarpis gali būti pratęsiamas 2 mėnesiams. Tokiu atveju, duomenų subjektas apie tai informuojamas nurodant priežastis.

SLAPUKAI

Slapukai (angl. cookies) - nedideli iš raidžių ir skaitmenų sudaryti failai, kurie įrašomi į naršyklę arba standųjį kompiuterio diską.

Bendruomenės svetainė http://women4cyber.lt/ nenaudoja slapukų, tačiau slapukus gali naudoti Jūsų naršyklė. Naršyklių surinkti slapukai Bendruomenei nėra perduodami ir Bendruomenė jais surinktų duomenų netvarko.

Jeigu turite klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis elektroniniu paštu info[eta]women4cyber.lt.